دفتر تجارت الكترونيك ولقان

دفتر تجارت الكترونيك ولقان

بام سفيد – كاهش مصرف انرژي در ساختمان

سطوح بازتاب دهندهٔ نور سطوحي هستند كه خاصيت بازتاب نور خورشيد  و خاصيت تابش گرمايي در آن‌ها زياد است. سطوح بازتاب دهندهٔ نور، يكي از موضوعات مهندسي آب و هواست. شناخته شده‌ترين نوع سطح بازتاب دهندهٔ نور، بام خنك است. اگرچه اين كه گفته مي‌شود كه بام‌هاي خنك معمولاً سفيد هستند اما يك بام سفيد، داراي رنگ‌هاي مختلفي است.

مزاياي بام‌هاي خنك

بام‌هاي خنك در مناطق گرم‌تر هم مزاياي بلند مدت دارند و هم مزاياي آني. از جمله:

 • ذخيرهٔ ۱۵٪ انرژي يك سالهٔ تهويهٔ هوا در ساختمان يك طبقه.
 • كمك در كاهش اثر جزاير گرمايي شهري.
 • كاهش آلودگي هوا و انتشار گازهاي گلخانه‌اي و همچنين تأثير چشمگير در تنظيم اثر گرمايي ناشي از انتشار گازها گلخانه‌اي.

بام‌هاي خنك، انرژي مورد نياز براي خنك كردن را در تابستان‌ها كاهش مي‌دهند ولي مي‌توانند انرژي مورد نياز براي گرم كردن را در زمستان افزايش دهند. بنابراين، مقدار صرفه‌جويي در انرژي توسط بام‌هاي خنك، بستگي به شرايط آب و هوايي دارد.

در تمام مناطق شهري، بام‌هاي مسطح در مناطق گرم به رنگ سفيد هستند و در نتيجه ۱۰٪ از بازتاب در جهان كمتر شده و اثر گرمايي ناشي از انتشار ۲۴ گيگاتن گازهاي گلخانه‌اي كاهش مي‌يابد كه معادل با اين است كه ۳۰۰ ميليون اتومبيل را به مدت ۲۰ سال از جاده خارج كنيم. اين مسئله بر اين امر استوار است كه بام سفيد ۹۳ متر مربعي (۱۰۰۰ فوت مربعي) اثر گرماي ناشي از ۱۰ تن كربن‌دي‌اكسيد را در طول عمر ۲۰ سالهٔ خود كاهش مي‌دهد. در يك مطالعهٔ عملي كه در سال ۲۰۰۸ در مورد خنك‌سازي در مقياس وسيع توسط اثر بازتابندگي صورت گرفت محققين به اين نتيجه رسيدند كه استان آلمرا در جنوب اسپانيا در نتيجهٔ ساخت گلخانه‌هاي پوشيده شده با لايهٔ پلي‌اتيلن در مناطق وسيعي كه قبلاً مناطق صحرايي بودند، در طول ۲۰ سال ۱٫۶ درجه نسبت به نواحي اطراف خود خنك تر شد. كشاورزان در فصل تابستان سقف اين گلخانه‌ها را سفيدكاري مي‌كنند تا گياهان خود را خنك نگه دارند.

وقتي نور خورشيد به يك بام سفيد مي‌خورد، بيشتر آن منعكس شده و به فضاي جو زمين مي‌رود؛ ولي وقتي به يك بام سياه برخورد مي‌كند، بيشتر آن جذب مي‌شود و طول موج آن بيشتر شده و به چيزي تبديل مي‌شود كه به آن «گرما» مي‌گوييم و ديگر نمي‌تواند به فضاي جو زمين برگردد زيرا توسط گازهاي گلخانه‌اي جذب مي‌شود. جو زمين در مواجهه با نور خورشيد، شفاف است ولي نسبت به گرما شفاف نيست [يعني گرما را عبور نمي‌دهد] و به اين دليل است كه بام‌هاي سفيد در خنك شدن دماي زمين تأثير مثبت داشته و بام‌هاي سياه در اين مورد تأثير منفي دارند.

در مطالعه‌اي توسط محققين دانشگاه كنكورديا در سال ۲۰۱۲ كه از متغيرهايي استفاده شد كه مشابه آن‌ها در مطالعات دانشگاه استنفورد استفاده شده بود (مثلاً واكنش‌هاي ابر) محققين به اين نتيجه رسيدند كه استفادهٔ جهاني بام‌هاي خنك و سنگفرش در شهرها باعث تأثير مثبت خنك‌سازي جهاني شده و معادل با جلوگيري از توليد ۱۵۰ گيگاتن دي‌اكسيدكربن است كه معادل است با خارج كردن تمام اتومبيل‌هاي جهان از جاده به مدت ۵۰ سال.

وقتي نور خورشيد به يك بام تيره مي‌خورد، ۱۵٪ از آن به سمت آسمان منعكس مي‌شود ولي بيشتر اين انرژي به صورت گرما جذب بام مي‌شود. بام‌هاي خنك به مقدار زيادي بيشتر از بام‌هاي سنتي تيره‌رنگ، نور را منعكس كرده و مقدار كمي از آن را جذب مي‌كنند.

دو ويژگي وجود دارد كه طبق آن‌ها مي‌توان تأثير بام خنك را برآورد كرد:

 1. انعكاس خورشيد كه به سپيدايي نيز معروف است، عبارت است از توانايي انعكاس نور خورشيد. اين مقدار يا به صورت يك عدد اعشاري بيان مي‌شود يا به صورت درصد. مقدار صفر نشان مي‌دهد كه سطح تمام تشعشع خورشيد را جذب مي‌كند و مقدار يك يعني انعكاس كامل.
 2. انتشار گرمايي كه عبارت است از توانايي انتشار گرماي جذب شده. اين مقدار نيز يا به صورت يك عدد اعشاري بين صفر تا يك بيان مي‌شود يا به صورت درصد.

انواع بام‌هاي خنك

بام خنك، يكي از اين سه نوع است: بام‌هايي كه از مواد سرد ساخته شده‌اند، بام‌هايي كه از موادي ساخته شده‌اند كه با بازتاب‌دهنده‌هاي نور خورشيد پوشيده شده‌اند، يا بام‌هاي سبز.

بام‌هاي خنك

بام‌هاي با لايهٔ ترموپلاستيك سفيد، به‌طور ذاتي نور را منعكس مي‌كنند و بيشترين مقدار انعكاس و انتشاري را كه مي‌توان در بام داشت دارا هستند. به عنوان مثال بامي كه از مادهٔ ترموپلاستيك سفيد ساخته شده‌است مي‌تواند ۸۰٪ (يا بيشتر) از نور خورشيد را منعكس كند و حداقل ۷۰٪ از گرمايي را كه بام به خود جذب كرده‌است انتشار دهد. يك بام قيرگوني شده فقط ۶٪ الي ۲۶٪ از نور خورشيد را منعكس مي‌كند.

بيشترين نرخ SRI و خنك‌ترين بام‌ها، بام‌هاي فولاد ضد زنگ هستند كه در حالت بادهاي معمولي، فقط چند درجه از دماي محيط گرم‌ترند. بازهٔ SRI براي آن‌ها از ۱۰۰ تا ۱۱۵ است. برخي از آن‌ها خاصيت آبگريزي نيز دارند و در نتيجه بسيار تميز باقي مي‌مانند و SRI اصلي خود را حتي در محيط آلوده حفظ مي‌كنند.

بام‌هاي پوشيده شده با مواد انعكاسي

يك سقف موجود (يا جديد) مي‌تواند به وسيلهٔ پوشاندن آن با موادي كه نور خورشيد را منعكس مي‌كنند خاصيت انعكاسي پيدا كند. نرخ انعكاس خورشيد و انتشار گرمايي براي بيش از ۵۰۰ ماده انعكاسي را مي‌توان در شوراي نرخ‌گذاري بام‌هاي خنك پيدا كرد.

بام‌هاي سبز

بام‌هاي سبز، لايه‌اي از مادهٔ گرمايي فراهم مي‌كنند كه شارش گرما به داخل ساختمان را كاهش مي‌دهد. انعكاس خورشيدي بام‌هاي سبز، بسته به نوع گياه فرق دارد (معمولاً از ۰٫۳ تا ۰٫۵.  بام‌هاي سبز شايد خاصيت انعكاسي به اندازهٔ بام‌هاي خنك نداشته باشند اما اين نوع بام هم مزياي خاص خود را دارد مثل تبخير آب از طريق برگ‌هاي گياه كه باعث خنك شدن گياه و محيط پيرامون آن شده و باعث كاهش دماي پشت بام به صورت طبيعي مي‌شود.

در ژوئيه ۲۰۱۰، دپارتمان انرژي ايالات متحده (DOE) اقداماتي را مطرح كرد كه طي آن‌ها بام خنك با تجهيزات DOE و در ساختمان‌هاي كل كشور به كار گرفته شود. در اقداماتي جديد، DOE بام خنك را – اگر در طول عمر اين بام خنك از نظر اقتصادي بصرفه باشد – هنگام ساخت يك بام جديد يا هنگام جايگزيني يك بام قديمي، با تجهيزات خود نصب مي‌كند.

DOE در اكتبر ۲۰۱۳ به بام‌هاي خنك، از نظر اين كه در انرژي صرفهٔ اقتصادي دارند يا نه، امتياز ۵۳ داده است (از ۱۰۰ امتياز). دپارتمان انرژي ايالات متحده گفته است: «شرايط آب و هوايي مي‌تواند در عملكرد بام خنك تأثير داشته باشد. بام‌هاي خنك در آب و هوا گرم عملكرد بهتري دارند و در مناطق سردتر ممكن است نياز به مصرف انرژي براي گرم كردن را بيشتر كنند. هرچه بام خنك تأثير كمتري داشته باشد، از عايق بندي بيشتر استفاده مي‌شود. دبير انرژي به تمام دفاتر DOE دستور داد كه بام‌هاي خنك را زماني نصب كنند در كل طول عمر خود صرفهٔ اقتصادي داشته باشد، چه هنگام نصب يك بام جديد، چه هنگام جايگزيني يك بام قديمي با تسهيلات DOE. آژانس‌هاي دولتي ديگر نيز ترغيب شدند تا اقدام مشابهي انجام دهند.

ستارهٔ انرژي

ستارهٔ انرژي، برنامهٔ مشترك آژانس حفاظت از محيط زيست ايالات متحده و دپارتمان انرژي ايالات متحده است براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و كمك به مشتريان و فروشندگان در صرفه‌جويي اقتصادي به كمك انتخاب كالاهايي كه در مصرف انرژي بصرفه هستند.

براي بام‌هاي با شيب كم، يك كالاي بام وقتي در برنامهٔ محصولات بام از نظر انرژي بررسي شده و برچسب ستارهٔ انرژي مي‌خورد، بر طبق روند تست EPA بايد مقدار انعكاس خورشيدي اوليهٔ ۰٫۶۵ داشته باشد و وقتي بر اثر قرار گرفتن در مجاورت هوا فرسوده شد، [حداقل] اين مقدار ۰٫۵۰ باشد. گارانتي‌هاي محصولات بام‌هاي انعكاسي بايد در تمام موارد مساوي با گارانتي‌هاي مشابهي باشد كه براي محصولات بام‌هاي غيرانعكاسي ارائه مي‌شود، چه خود شركت اين گارانتي‌ها را اضافه كند يا اين كه استاندارهاي صنعتي باعث ايجاد اين گارانتي‌ها شود.

برخلاف محصولات ديگري كه توسط ستارهٔ انرژي درجه‌بندي مي‌شوند، مثل لوازم خانگي، اين درجه‌بندي كل بام را در نظر نمي‌گيرد، بلكه فقط سطح خارجي را در نظر مي‌گيرد. مصرف‌كنندگان (مثلاً مالكان ساختمان) شايد بر اين باور باشند كه برچسب ستارهٔ انرژي به اين معني است كه بام آن‌ها از نظر مصرف انرژي بصرفه است، اما سختگيري‌هايي كه در ستارهٔ انرژي مي‌شود، به اندازهٔ سختگيري‌هاي استاندارهاي لوازم خانگي آن‌ها نيست و شامل اجزاي اضافي بام نمي‌شود (مثل سازهٔ بام، لايه‌هاي درجه‌بندي‌شدهٔ ضدحريق، عايق‌ها، چسبنده‌ها، اتصال‌دهنده‌ها و …). تكذيب‌نامه‌اي روي سايتشان قرار داده شده‌است بدين مضمون: «اگرچه مزاياي ذاتي در استفاده از بام‌هاي خنك متصور است، مصرف‌كنندگان قبل از انتخاب يك محصول مربوط به بام بر طبق تجربيات صرفه‌جويي در انرژي، بايد نتايج پيش‌بيني‌شده را كه در وبسايت محاسبه‌گر صرفه‌جويي بام دپارتمان انرژي به نشاني  http://www.roofcalc.comيافت مي‌شود بررسي كنند. لطفاً در نظر داشته باشيد كه مقدار صرفه‌جويي انرژي كه از طريق بام انعكاسي مي‌توان به آن دست يافت، به عوامل چون طراحي تجهيرات، عايق مورد استفاده، شرايط آب و هوايي، محل ساختمان و بازده پوشش ساختمان نيز بستگي زيادي دارد.

شوراي درجه‌بندي بام خنك

شوراي درجه‌بندي بام خنك (CRRC) يك سيستم درجه‌بندي براي اندازه‌گيري و گزارش انعكاس خورشيدي و انتشار گرمايي محصولات مربوط به بام ايجاد كرده‌است. اين سيستم در يك فهرست آنلاين آمده‌است كه ۸۵۰ محصول بام در آن براي تأمين كنندگان سرويس‌هاي انرژي، گروه‌هاي كاري مرتبط با ضوابط ساخت و ساز ساختمان، معماران، طراحان ضوابط ساختمان، صاحبان املاك، و طراحان اجتماعي در دسترس است. CRRC هر ساله تست‌هاي تصادفي انجام مي‌دهد تا از صحت اطلاعات موجود در فهرست خود اطمينان يابد.

برنامهٔ رتبه‌بندي CRRC اين امكان را براي سازندگان و فروشندگان فراهم مي‌كند كه بر طبق ويژگي‌هاي اندازه‌گيري شده توسط CRRC بتوانند به درستي به محصولات خود برچسب بزنند. اما اين برنامه، حداقل استاندارد مورد نياز را براي تشعشع خورشيدي و انتشار گرمايي تعيين نمي‌كند.

پروژهٔ بام سفيد

پروژهٔ بام سفيد يك پروژهٔ كشوري در امريكا است كه به افراد آموزش مي‌دهد و آن‌ها را قادر مي‌سازد تا بام خود را سفيد كنند. پيشرفت اين پروژه در بيش از ۲۰ ايالت و ۵ كشور صورت گرفته‌است و هزاران نفر در اين پروژه داوطلب شدند و در سفيد كردن بام مراكز ناسودبر و خانه‌هاي متعلق به افراد كم‌درامد كمك مالي كردند.

اثر جزاير گرمايي شهري

جزاير گرمايي شهري در جايي اتفاق مي‌افتد كه تركيب ساختارهاي جاذب گرما – مثل پارك‌ها و سنگفرش جاده‌ها كه آسفالت تيره دارند – و گسترش بام‌هاي سياه اتفاق بيفتد. كم پشت بودن گياهان نيز مزيد بر علت بوده و دماي هوا را ۱ تا ۳ درجهٔ سانتي‌گراد نسبت به حومهٔ شهر گرم‌تر مي‌كند.

برنامه‌هاي ساختمان سبز از به كار بردن بام خنك حمايت مي‌كند تا اثر جزاير گرمايي شهري و كيفيت پايين هواي حاصل از آن (به شكل آلاينده‌هايي كه هوا را به صورت مه‌آلود درمي‌آورند) را كاهش دهند. بام‌هاي با رنگ روشن، از طريق انعكاس نور خورشيد افزايش دما را به حداقل رسانده انرژي مصرفي سرمايشي را كمتر كرده و آلاينده‌هاي مه‌گونه را كاهش مي‌دهند. مطالعه‌اي كه توسط LBNL صورت گرفت نشان مي‌دهد اگر استراتژي‌هايي كه براي كاهش اين اثر در پيش گرفته شده‌است – شام بام‌هاي خنك – در مقياس وسيعي به كار گرفته شوند، كلان‌شهر تورنتوي بزرگ مي‌تواند سالانه بيش از ۱۱ ميليون دلار در هزينه‌هاي انرژي صرفه‌جويي كند.

گردآوري توسط: ولقان حسيني

منابع:

 1. California Energy Commission (2008). Title 24, Part 6, of the California Code of Regulations: California's Energy Efficiency Standards for Residential and Nonresidential Buildings (PDF). Sacramento, CA: California Energy Commission.
 2. مهندسي آب و هوا (climate engineering) يا مهندسي زمين (geoengineering) بررسي وضعيت آب و هوايي زمين است به منظور كاهش گرمايش جهاني (global warming)
 3. بام خنك (cool roof) نوعي بام است كه براي انعكاس بيشتر نور خورشيد و جذب گرماي كمتر نسبت به بام عادي طراحي شده‌است [م].
 4. "Cool Cars". Heat Island Group, Lawrence Berkeley National Laboratory. Retrieved 1 December 2011.
 5. Berkeley Lab
 6. Cool color parkings
 7. Urban, Bryan; Kurt Roth (2011). Guidelines for Selecting Cool Roofs (PDF). US. Department of Energy.
 8. Akbari, Hashem (June 2009). "Global cooling: increasing world-wide urban albedos to offset CO2". Climatic Change. 94 (3): 275–286. doi:10.1007/s10584-008-9515-9. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 9. United States Environmental Protection Agency (2011). Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies (PDF).
 10. Levinson, R; Hashem Akbari (2010). "Potential benefits of cool roofs on commercial buildings: conserving energy, saving money, and reducing emission of greenhouse gases and air pollutants". Energy Efficiency (3): 53–109.
 11. دانشنمدان مي‌گويند در گرم شدن هواي اطراف زمين توسط خورشيد، ابتدا خورشيد به زمين تابيده و آن را گرم كرده و سپس زمين، هواي اطراف خود را گرم مي‌كند. در نتيجه، تميز نگه داشتن خاك مي‌تواند در مسئلهٔ مذكور مؤثر باشد [م].
 12. Bretz, Sarah; Hashem Akbari (1997). "Long-term performance of high albedo roof coatings". Energy and Buildings. 25 (2): 159–167. doi:10.1016/S0378-7788(96)01005-5.
 13. Maxwell C Baker (1980). Roofs: Design, Application and Maintenance. Polyscience Publications. ISBN 0-921317-03-4.
  1. هر گيگاتن معادل با يك ميليارد تن است [م].
 14. California Energy Commission (2005). Residential Compliance Manual For California's 2005 Energy Efficiency Standards (PDF). Sacramento, CA: California Energy Commission.
 15. Campra, Pablo; Monica Garcia; Yolanda Canton; Alicia Palacios-Orueta (2008). "Surface temperature cooling trends and negative radiative forcing due to land use change toward greenhouse farming in southeastern Spain". Journal of Geophysical Research. 113. doi:10.1029/2008JD009912.
 16. http://www.energy.ca.gov/commissioners/rosenfeld_docs/2010-10-11_Cool_Roofs_Science_at_Theater_Berkeley.ppt
 17. Concordia University
 18. Akbari, Hashem (2012). "The long-term effect of increasing the albedo of urban areas". Environ. Res. Lett. (7): 159–167. doi:10.1088/17489326/7/2/02400. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 19. Connor, Steve (13 April 2012). "Painting roofs white is as green as taking cars off the roads for 50 years, says study". The Independent. London.
 20. http://www.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/Others/HeatIsland+WhiteRfs0911.pdf
 21. http://www.jubbling.com/featured_jubbling/the-roof-your-wife-painted-white-last-summer-should-be-painted-back-to-black
 22. Cool Roofs and Global Cooling
 23. Menon, Surabi; Ronnen Levinson; Marc Fischer; Dev Millstein; Nancy Brown; Francisco Salamanca; Igor Sednev; Art Rosenfeld (2011). "Cool Roofs and Global Cooling" (PDF).
 24. Jacobs School of Engineering
 25. doi:10.1016/j.uclim.2012.09.002
 26. اين يادكرد به طور خودكار درست خواهد شد مي‌توانيد به صف ببريد يا خودتان دستي درست كنيد
 27. sustainability
 28. Global Institute of Sustainability
 29. https://asunews.asu.edu/20140210-urban-heat-tech-effectiveness
 30. http://www.pnas.org/content/early/2014/02/04/1322280111.full.pdf+html
 31. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
 32. American Institute of Architects
 33. Illuminating Engineering Society of North America
 34. United States Green Building Council
 35. United States Department of Energy
 36. Net Zero Energy Building
 37. https://www.ashrae.org/standards-research--technology/advanced-energy-design-guides
 38. Practical Ways to Improve Energy Performance
 39. http://www.pnl.gov/publications/abstracts.asp?report=378139
 40. http://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-20814.pdf
 41. Copper Development Association
 42. محفظهٔ كابل كه مجموعه‌اي سيم برق در آن قرار دارد [م].
 43. قسمتي از نور خورشيد كه به بام خورده و منعكس شده‌است [م].
 44. يعني علاوه بر اين كه نور خورشيد مستقيماً به تجهيزات بالاي بام برخورد مي‌كند، به‌طور غير مستقيم توسط سطح بام نيز به اين لوازم منعكس شده و گرماي آن‌ها را بيشتر مي‌كند[م].
 45. http://coolroofs.org/documents/Exhibit_6-Travis_Lindsey_Presentation_2011.pdf
 46. https://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/coolroofguide.pdf
 47. Urban, Bryan; Roth, Kurt. "Guidelines For Selecting Cool Roofs" (PDF). U.S. Department of Energy. Retrieved 30 December 2013.
 48. solar reflectance index
 49. Levinson, Ronnen (2009). "Cool Roof Q & A (draft)" (PDF). Retrieved 10 December 2011.
 50. Roof Savings Calculator
 51. Roofing Comparison Calculator (RSC)
 52. Lawrence Berkeley National Laboratory
 53. thermoplastic موادي هستند كه وقتي سرد هستند سفتند اما وقتي به آن‌ها گرما دهيم حالت ارتجاعي پيدا مي‌كنند [م].
 54. Cool Roofs Rating Council
 55. CRRC (Cool Roofs Rating Council) website
 56. در بالاي اين بام‌ها گياه كاشته مي‌شود و وجه تسميهٔ اين نوع بام‌ها نيز همين است [م].
 57. Levinson, Ronnen (2010). "Cool Roofs, Cool Cities, Cool Planet" (PowerPoint Slides). Retrieved 10 December 2011.
 58. Energy Information Administration. "Table E1A. Major Fuel Consumption by End Use for All Buildings, 2003" (PDF). Commercial Buildings Energy Consumption Survey. U.S. Energy Information Administration. Retrieved 10 December 2011.
 59. Konopacki, Steven J.; Hashem Akbari (2001). "Measured energy savings and demand reduction from a reflective roof membrane on a large retail store in Austin". Lawrence Berkeley National Laboratory. LBNL-47149.
 60. به اين داده‌ها در آمار، داده‌هاي پرت مي‌گويند كه از داده‌هاي اصلي فاصلهٔ زيادي دارد و آن‌ها را از داده‌هاي اصلي حذف مي‌كنند [م].
 61. CDH Energy Corp for Onondaga County Dept. of Corrections, in Jamesville, New York
 62. نوعي پلاستيك [م]
 63. thermoplastic olefin كه نوعي پلاستيك است [م]
 64. http://www.cdhenergy.com/presentations/ashley%20roof%20final%20report-Oct%202011.pdf
 65. "DOE Takes Steps to Implement Cool Roofs across the Federal Government". United States Department of Energy. 2010. Retrieved 10 December 2011.
 66. http://energy.gov/eere/femp/articles/new-and-underutilized-technology-cool-roofs
 67. U.S. Environmental Protection Agency
 68. "Roof Products Key Product Criteria". United States Environmental Protection Agency. Retrieved 10 December 2011.
 69. https://www.energystar.gov/certified-products/detail/roof_products
 70. Cool Roof Rating Council
 71. Green Globe
 72. Green Building Initiative
 73. BOMA Canada
 74. Target Finder
 75. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
 76. International Building Code
 77. http://www.iccsafe.org/cs/codes/Pages/default.aspx
 78. "Market challenges on cool roofs". EU Cool Roofs Council. Retrieved 10 December 2011.
 79. H. Suehrcke; E. L. Peterson & N. Selby (2008). "Effect of roof solar reflectance on the building heat gain in a hot climate". Energy and Buildings. 40: 2224–35. doi:10.1016/j.enbuild.2008.06.015.
 80. "NYC °CoolRoofs".
 81. Foster, Joanna M. (9 March 2012). "White Trumps Black in Urban Cool Contest". The New York Times.
 82. "Cool Roofs Planned Across CUNY's Rooftops".
 83. elastomeric
 84. acrylic
 85. http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20120009506_2012009395.pdf
 86. "Bright Is The New Black: New York Roofs Go Cool".
 87. White Roof Project
 88. http://www.takepart.com/article/2013/03/19/white-roof-project
 89. http://eastvillage.thelocal.nytimes.com/2012/07/20/so-cool-la-mama-theater-for-the-new-city-get-white-roofs/
 90. http://whiteroofproject.org/about/
 91. http://blogs.reuters.com/great-debate/2011/07/21/painting-bill-clinton’s-white-roofs-into-reality/
 92. Oke, TR. Thompson, R.D.; Perry, A., eds. Urban Climates and Global Environmental Change. New York, NY: Applied Climatology: Principles & Practices. pp. 273–287.
 93. Greater Toronto metropolitan area
 94. Konopacki, Steven; Hashem Akbari (2001). "Energy impacts of heat island reduction strategies in the Greater Toronto Area, Canada". Lawrence Berkeley National Laboratory.

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۱ آذر ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۱:۴۴ توسط volghan hosseini| نظرات (0)

عايق سفيد بام

عايق سفيد بام جايگزين ايزوگام و عايق هاي رطوبتي سنتي جهت ايزولاسيون و عايق كاري

 
عايق بام سفيد چيست

عايق سفيد بام چيست؟

عايق بام سفيد يا عايق سفيد رطوبتي نوعي پوشش آب‌بند كننده پايه آب است كه از مواد پليمري و الاستومري دوستدار محيط‌زيست ساخته‌شده است.

عايق سفيد بام قابل اجرا برروي كليه سطوح اعم از فلزي، سيماني، موزاييك، ايزوگام، آسفالت ترك خورده، چوب و ... است و پس از خشك شدن كاملاً آب‌بند مي‌شود. عايق سفيد با قابليت ايجاد پوشش يكپارچه، بدون درز، يكنواخت و با چسبندگي بالا، سطوح عمودي و افقي را كاملاً ايزوله و آب‌بند مي‌كند.

از عايق سفيد براي آب‌بندي پشت بام، ساخت روف گاردن (بام سبز)، عايق استخر، عايق سرويس بهداشتي، ايزولاسيون مخازن آب و فاضلاب و ... استفاده مي‌شود.

مقايسه ايزوگام و عايق سفيد بام

عايق سفيد بام، بهترين جايگزين ايزوگام، قيرگوني و انواع عايق رطوبتي سنتي جهت ايزولاسيون پشت بام و سرويس هاي بهداشتي ساختمان

روش سنتي آب‌بندي پشت‌بام، سرويس بهداشتي و حمام، استفاده از قيرگوني و ايزوگام است. مواردي اعم از مدت انبارداري كم، طول عمر پايين، عدم انعطاف‌پذيري و مقاومت پايين در برابر شرايط جوري، اشعه آفتاب و تغييرات دما، هزينه نگهداري و تعمير بالا و ساير مشكلات فني، اجرايي و زيست‌محيطي ايزوگام سبب شد تا امروزه از مصالح جايگزين به‌منظور آب‌بندي استفاده شود. به اين مصالح (روش) جديد عايق سفيد مي‌گويند، البته درصورتي‌كه به‌عنوان عايق پشت‌بام استفاده شود، بام سفيد نيز ناميده مي‌شود. عايق سفيد يا بام سفيد نوعي پوشش كاملاً آب بند است كه بر پايه پليمر و مواد آكريليكي ساخته‌شده است. حلال اين محصول آب است و كاملاً با محيط ‌زيست سازگار مي‌باشد. اطلاعات بيشتر درباره بام سفيد از ويكي‌پديا.

مزاياي عايق سفيد بام (بام سفيد)

عايق سفيد بهترين گزينه براي عايق كاري و آب بندي پشت بام، پوشش سقف شيرواني، بام سبز، سرويس بهداشتي، استخر و ...

 

انعطاف پذيري

عايق سفيد پس از خشك شدن خاصيت انعطاف پذيري دارد و در اثر انبساط و انقباض و يا نشست سازه، ترك نميخورد.

 

قيمت مناسب

قيمت عايق سفيد بام نسبت به مصالح مشابه پايينتر است و از طرفي هزينه اجرا، تعميرات و نگهداري پايينتري نيز دارد.

 

اجراي سريع

اجراي عايق سفيد بام آسان و سريع است. سرعت خشك شدن بالايي دارد و نيازي به جابجايي اجزاي پشت بام نيست.

 

دوستدار محيط زيست

آب‌پايه و بهداشتي است و با بازتاب اشعه آفتاب، سبب كاهش گرماي سازه و كاهش گرماي جزيره‌اي شهر مي‌شود.

 

اجراي آسان

عايق سفيد به آساني با قلمو، پيستوله يا غلطك قابل اجرا است و نياز به جابجايي، برش و تغيير در اجزاي بام نيست.

 

چسبندگي بالا

چسبندگي بالايي به سطوح عمودي و افقي اعم از سطوح فلزي، سيماني، موزاييك، ايزوگام و آسفالت، چوب و ... دارد.

 

مقاوم به شرايط جوي

عايق سفيد مقاومت بالايي به بارش برف و باران و تغييرات دما دارد و كيفيت و يكپارچيگي خود را از دست نمي‌دهد.

 

مقاوم به UV

رنگ و كيفيت عايق سفيد در طولاني مدت حفظ مي‌شود. طول عمر بالايي دارد و در برابر اشعه UV خورشيد مقاوم است.

 

عايق رطوبت

كاملا عايق رطوبت است و اجازه نفوذ آب به سطح زير را نمي‌دهد. بهترين گزينه براي آب بندي و عايق كاري مي‌باشد.

 

بهداشتي و ايمن

عايق سفيد دوستدار محيط زيست، بهداشتي و غيرسمي است. به محيط زيست صدمه نمي‌زند و سبب آلودگي آب نمي‌شود.

 

طول عمر بالا

ويژگي‌ها و مقاومت عايق سفيد سبب شده تا نسبت به ساير مصالح مشابه طول عمر مفيد بسيار بالاتري داشته باشد.

 

كاهش مصرف انرژي

بام سفيد با بازتاب 40% از نور خورشيد سبب كاهش دماي عمومي ساختمان و كاهش گرماي جزيره اي شهر مي‌شود.

نحوه اجراي عايق سفيد بام:

 1. ابتدا سطح مورد نظر شسته، تميز، خشك و آماده اجراي عايق سفيد مي‌شود.
 2. عايق سفيد، با استفاده از قلمو، غلطك يا پيستوله روي سطح اعمال مي‌شود.
 3. بلافاصله روي سطح توري كشيده مي‌شود. استفاده از توري سبب افزايش عمر، كارايي و خاصيت ارتجاعي عايق سفيد خواهد شد.
 4. بعد از نصب توري، لايه دوم عايق، جهت افزايش چسبندگي روي توري اجرا مي‌شود.
 5. پس از خشك شدن لايه دوم كه حدود 24 تا 48 ساعت طول مي‌كشد (بسته به دما و شرايط جوي). لايه نهايي مانند لايه‌هاي قبلي اعمال مي‌شود.
مراحل اجراي عايق سفيد بام
مشخصات فني عايق سفيد بام

مشخصات فني عايق سفيد

 • شكل ظاهري و رنگ: مايع عمدتا سفيد و آبي. قابل سفارش در رنگ‌هاي مختلف.
 • زمان خشك شدن عايق سفيد: بسته به دما و شرايط جوي 24 تا 48 ساعت.
 • عمر نگهداري: يكسال (دور از نور خورشيد و يخ زدگي).
 • مقدار مصرف: يك تا دو كيلو براي هر مترمربع (بسته به شرايط جوي منطقه).
 • كاربرد عايق سفيد: آب بندي پشت بام، سرويس بهداشتي و حمام، ترميم ايزوگام و آسفالت، ايزولاسيون باغچه و استخر، پوشش سقف شيرواني، ديوار و نماي ساختمان، آب بندي مخازن آب و ...
 • قيمت عايق بام سفيد (عايق سفيد بام): -
معرفي عايق سفيد بام

عايق سفيد قابل اجرا روي سطوح عمودي و افقي فلزي، سيماني، موزاييك، ايزوگام، آسفالت، چوب و ... است. از عايق سفيد براي آب بندي پشت بام، به عنوان عايق سرويس بهداشتي و حمام، جهت ترميم ايزوگام و آسفالت، ايزولاسيون باغچه و استخر، پوشش سقف شيرواني، پوشش ديوار و نماي ساختمان، آب بندي مخازن آب و ... استفاده مي‌شود. عايق سفيد بهترين گزينه براي عايق كاري و ايزولاسيون ساختمان است.

مجتمع صنعتي حكيميان

مجتمع حكيميان با توان بالا در توليد و اجراي كفپوش اپوكسي و كفپوش پلي يورتان، رنگ صنعتي و ساختماني، عايق سفيد بام و عايق استخر، محافظ نماي ساختمان، چسب و گروت، كاهگل مصنوعي و ... با قيمت مناسب و كيفيت برتر، آماده فروش محصولات به صورت عمده و خرده در سراسر ايران مي‌باشد. مجتمع صنعتي حكيميان بيش از يك دهه سابقه مستمر و موفق خود را مرهون تجربه و تعهد به ابتكار و كيفيت مي‌داند.


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۰ آذر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۴:۳۳ توسط volghan hosseini| نظرات (0)

 

سررسيد و سالنامه

رث گرافيك، سال ۱۳۷۹ به‌عنوان توليدكننده سررسيد و سالنامه فعاليت خود را آغاز كرد و با كارگاه‌هاي مجهز در رشته‌هاي مختلف تبليغاتي، امكان ارائه خدمات با كيفيت و كميت مناسب را دارد. از جمله امكانات رث ميتوان به كـارگاه صحافي به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع جهت توليد سررسيد، سالنامه و دفاتر تحصيلي اشاره كرد. موسسه رث، سررسيد ۹۸، تقويم ۹۸ و سالنامه ۱۳۹۸ خود را با استفاده از امكانات و تجارب ۱۸ ساله، توليد كرده و به معرض ديد صاحبان سليقه مي‌گذارد.

سررسيد سالنامه تقويم رث گرافيك

ليست قيمت سررسيد و سالنامه

سررسيد، تقويم پالتويي، تقويم روميزي، ارگانايزر، دفترچه يادداشت، سالنامه، ست هديه، ست مديريت، تقويم ديواري، تقويم ميلادي، كارت تبريك نوروز و يادداشت روميزي و ساير هداياي تبليغاتي نفيس.

موسساتي كه افتخار همكاري با آنها را داشتيم

موسسه رث با استفاده از كارگاه صحافي مجهز و تجارب ۱۸ ساله، آماده ارائه محصولات (سررسيد و سالنامه تبليغاتي) به سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي مي‌باشد.

محصولات سررسيد سالنامه تبليغاتي به سازمان شركت دولتي خصوصي

تماس با رث گرافيك

جهت كسب اطلاعات بيشتر، آشنايي با توليدات رث گرافيك، استعلام قيمت سررسيد و سالنامه ۱۳۹۸، سفارش محصولات و اطلاع از موجودي با ما تماس بگيريد.

 

۰۲۱۸۸۵۴۴۰۵۰

سفارش و استعلام قيمت سررسيد و سالنامه ۱۳۹۸

 

كانال تلگرام

در كانال تلگرام موسسه رث گرافيك عضو شويد

 

پيج اينستاگرام

رث گرافيك را در صفحه اينستاگرام دنبال كنيد

 

آدرس رث گرافيك

تهران، خ بهشتي، خ مفتح شمالي، كوچه دهم پ ۲

 

آدرس كارگاه

تهران، قلعه حسن خان، خ صنعت، ك فن آوران، پ ۷

 

Info@RathGraphic.Com

استعلام قيمت و سفارش محصول از طريق ايميل رث


ادامه مطلب
نوشته شده در ۳ آذر ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۸:۲۴ توسط volghan hosseini| نظرات (0)

 •  

  راه اندازي رستوران

  راه اندازي رستوران تجهيزات رستوران

  گروه تخصصي تجهيز و راه اندازي رستوران حسيني

  09126011937 - 02122329427

 

راه اندازي رستوران

راه اندازي رستوران در تمامي نقاط دنيا جزء مشاغل جذاب و مورد علاقه دوستداران صنعت غذا مي باشد. اين جذابيت ها به دليل ماهيت هنري و علمي اين رشته است كه افراد را با چالشهاي زيبايي روبرو مي نمايد. در حقيقت طبخ و آشپزي به همراه درسينگ يك هارموني خفته از زندگي مدرن بشري است كه خيلي زود از تكرار خسته مي گردد و به دنبال تنوع و زاويه اي ديگر است كه در آن مي خواهد به دنبال گمشده خود بگردد.

ما در اينجا مي خواهيم به عنوان يك دانش آموز به ارائه آموخته هاي خود در درياي صنعت رستوران و رستوران داري بپردازيم. لذا اميدواريم كه مورد استفاده خوانندگان واقع گردد و بتواند كمكي در راستاي ارتقاء صنعت غذايي كشور عزيزمان ايران باشد.

اطلاعات بيشتر درباره راه اندازي رستوران

تجهيزات رستوران

از آيتمهاي كليدي در راه اندازي رستوران خريد تجهيزات رستوران مي باشد كه از ابعاد مختلفي داراي اهميت است، تجهيزات بايد مناسب با نياز شما باشد، همچنين توانايي پاسخگويي در اوج فروش را داشته باشد و در عين حال نيز هزينه آن توجيه اقتصادي داشته باشد. برآورد قيمت تجهيزات آشپزخانه صنعتي و رستوران: تعيين تخصيص منابع به عوامل زيادي از جمله متراژ محل، نوع مالكيت، برنامه استراتژيك، تعداد مشتريان، سرمايه در نظر گرفته شده، مهارت پرسنل، هزينه منابع انساني و … بستگي دارد.

از لازمه هاي رستوران حرفه اي، تجهيزات مدرن است و از مزاياي داشتن آشپزخانه مدرن ميتوان به كيفيت بالاتر، كاهش ضايعات، كاهش پرسنل اجرايي، افزايش سرعت توليد، سطح بالاتر نظافت و بهداشت و … اشاره كرد.

اطلاعات بيشتر درباره تجهيزات رستوران

آموزش راه اندازي رستوران

آموزش راه اندازي رستوران

مشاوره، آموزش و اجراي راه اندازي رستوران

راه اندازي رستوران

فروش تجهيزات رستوران و آشپزخانه صنعتي

فروش تجهيزات آشپزخانه

فروش، آموزش و پشتيباني تجهيزات رستوران

تجهيزات رستوران

طراحي دكوراسيون داخلي رستوران

دكوراسيون رستوران

طراحي سه بعدي دكوراسيون داخلي رستوران

دكوراسيون رستوران

دكوراسيون رستوران

اگر بپذيريم درصد قابل توجهي از افراد پس از گذراندن دغدغه هاي روزانه خواهان محيط آرام بخش و فرح بخش براي خود و خانواده هستند، بي ترديد بايد نقش تاثير گذار دكوراسيون را نيز بپذيريم و گواه اين مهم موفقيت رستورانهايي است كه از طراحي داخلي قوي تري نسبت به رقبا برخوردار بوده ولي در ساير شرايط تقريبا برابر هستند، از اقبال بيشتري برخوردار بوده و مورد توجه مشتريان قرار گرفته اند.

رسيدن به طرح ايده آل ممكن است هزينه آزمون و خطاي بسيار بالا داشته باشد. گاها برخي از افراد كه از مغازه هاي استيجاري براي راه اندازي رستوران خود بهره مي برند، تمايل چنداني به هزينه كرد در اين حوزه ندارند، به همين دليل پيشنهاد مي گردد كه اين افراد از طرح هايي بر اساس گرافيك و نورپردازي براي تزئين رستوران خود استفاده نمايند.

اطلاعات بيشتر درباره دكوراسيون رستوران

ادامه مطلب
نوشته شده در ۲۳ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۲۶:۵۰ توسط volghan hosseini| نظرات (0)

 

راه اندازي فست فود

فروش تجهيزات، مشاوره و آموزش راه اندازي فست فود

گروه تخصصي تجهيز و راه اندازي فست فود حسيني

گروه تخصصي فروش تجهيزات و راه اندازي فست فود حسيني (IRANHFC) توسط مهندس عباس حسيني در سال ۱۳۸۶ پايه گذاري شد. اين گروه با هدف ارائه خدمات در حوزه تجهيز و راه اندازي فست فود پا به عرصه صنعت غذا گذاشت. در ابتدا خدمات در قالب مشاوره و آموزش راه اندازي و مديريت مجموعه‌ها به مشتريان ارائه ميشد. گروه تخصصي تجهيز و راه اندازي فست فود حسيني، متخصص در راه اندازي فست فود، فروش تجهيزات آشپزخانه، تامين مواد اوليه و پشتيباني از فست فودها، در ارائه خدمات حرفه‌اي در صنعت غذا و فست فود پيشرو است و هرآنچه جهت راه اندازي يك فست فود حرفه‌اي لازم باشد، انجام ميشود.

فروش تجهيزات و راه اندازي فست فود

مشاوره و آموزش راه اندازي فست فود

گروه تخصصي راه اندازي فست فود (IRANHFC) با ارائه خدمات نوين در جهت توسعه صنعت غذاي سالم بر پايه دانش آكادميك و تجربه سالهاي متمادي در اين حرفه و اجراي پروژه‌هاي موفق در سراسر كشور، A تا Z پروژه‌هاي راه اندازي فست فود را اجرا مي‌نمايد. IRANHFC با راه اندازي فست فودهايي با بالاترين سطح كيفي به موفقيت هرچه بيشتر مي‌انديشد.
راه اندازي فست فود به فرآيند مطالعاتي و اجرايي فست فود از ابتدا تا انتها اطلاق ميشود. يكپارچگي از اهميت بسزايي برخوردار است. فرآيند راه اندازي فست فود بايد از استاندارد و قوانين خاص پيروي كند. با تغيير ذائقه و شيوه زندگي مردم، فست فود، نه فقط در تهران و كلان شهرها بلكه در شهرستانهاي كوچك نيز به يكي از مشاغل پر درآمد تبديل شده است. فست فود، كسب و كاري مدرن است كه با شيوه‌هاي سنتي نميتوان آنرا مديريت كرد.
 •  تعيين استراتژي و نقشه راه فست فود.
 •  تامين مالي پروژه راه اندازي فست فود.
 •  انتخاب مكان مناسب براي فست فود.
 •  طراحي و اجراي دكوراسيون فست فود.
 •  فروش تجهيزات آشپزخانه فست فود.
 •  طراحي و آموزش منو غذاي فست فود.
 •  استخدام آموزش پرسنل فست فود.
 •  راه اندازي و اجراي افتتاحيه فست فود.
 •  پشتيباني و تامين مواد اوليه فست فود.

فروش تجهيزات آشپزخانه فست فود


از آيتمهاي كليدي در راه اندازي فست فود، كه اهميت زيادي دارد انتخاب و خريد تجهيزات فست فود است. تجهيزات فست فود بايد مناسب با نياز بوده و توانايي پاسخگويي در اوج فروش را داشته باشد، در عين حال نيز هزينه آن توجيح اقتصادي داشته باشد.

فروش تجهيزات آشپزخانه فست فود

تجهيزات فست فود به دو بخش تقسيم ميشود. تجهيزات آماده سازي غذا كه در انواع خط توليد مشترك است و با افزايش خط توليد، هزينه تجهيزات فست فود با شيب ملايمي افزايش ميابد و تجهيزات آشپزخانه فست فود كه براساس خط توليد تقسيم ميشوند و شامل:

 •  خط توليد برگر و ساندويچ.
 •  خط توليد مرغ سوخاري.
 •  خط توليد انواع پيتزا.
 •  خط توليد كامل فست فود.

واردات مستقيم و توليد تجهيزات حرفه اي آشپزخانه هاي صنعتي و فست فود.

 •  تجهيزات برودتي آشپزخانه فست فود.
 •  تجهيزات سلف سرويس فست فودها.
 •  تجهيزات پخت غذا مخصوص فست فودها.
 •  تجهيزات شستشو در آشپزخانه صنعتي.
 •  تجهيزات آماده سازي غذا در فست فود.
 •  ساير تجهيزات آشپزخانه هاي صنعتي.

داشتن تجهيزات مدرن آشپزخانه سبب افزايش كيفيت، سرعت و بهداشت ميشود و از طرفي هم كاهش ضايعات و پرسنل را به همراه دارد. IRANHFC با واردات مستقيم تجهيزات آشپزخانه و به دليل اشراف كامل در تعمير و نگهداري ماشين آلات و نيز سرويس دهي مناسب، بهترين برند توليد كننده، فروشنده و ارائه كننده خدمات پس از فروش تجهيزات فست فود در كشور است.

طراحي دكوراسيون داخلي فست فود


دكوراسيون فست فود در جذب مشتري بسيار موثر است. دكوراسيون به دو بخش طراحي دكوراسيون و اجراي دكوراسيون تقسيم ميشود همچنين دكوراسيون فست فود به دو بخش آشپزخانه فست فود و سالن فست فود تقسيم ميشود البته برخي از فست فودها داراي محيط خارجي براي نشستن يا روف گاردن نيز هستند.

افراد پس از گذراندن دغدغه‌هاي روزانه خواهان محيطي آرام و فرح بخش هستند و دكوراسيون نقش تاثيرگذاري دارد. موفقيت فست فودهايي كه از طراحي داخلي قويتري نسبت به رقبا برخوردارند گواه اين ادعاست. رسيدن به طرح ايده آل ممكن است هزينه آزمون و خطا بالايي داشته باشد. فست فودهايي كه از مكان استيجاري استفاده ميكنند، تمايلي به هزينه كردن در اين حوزه ندارند، به همين دليل پيشنهاد ميشود از طرحهايي براساس گرافيك و نورپردازي استفاده كنند.

طراحي دكوراسيون داخلي فست فود
 •  تهيه نقشه تاسيسات فست فود و اجراي آن.
 •  طراحي نقشه سه بعدي (۳D) فست فود.
 •  اجراي دكوراسيون داخلي فست فود.
 •  طراحي، تهيه و ساخت مبلمان فست فود.
 •  طراحي و اجراي تابلوي بيروني فست فود.
 •  طراحي و تهيه منو برد فست فود.
اهميت طراحي دكوراسيون در موفقيت فست فود امري ثابت شده است. به دليل تفاوت ماهيت طراحي دكوراسيون داخلي فست فود نسبت به آپارتمان و ساير موقعيتهاي تجاري بهتر است طراحي و اجراي دكوراسيون فست فود به شركتهاي متخصص در اين زمينه واگذار شود.
گروه IRANHFC با سالهاي تجربه و كارنامه درخشان با پروژه‌هاي موفق در راه اندازي فست فود، متخصص در ارائه خدمات حرفه‌اي راه اندازي فست فود و فروش تجهيزات آشپزخانه است. دايره خدمات گروه در راه اندازي فست فودهاي جديد و پشتيباني از فست فودهاي موجود گسترده است و صفر تا صد پروژه‌هاي راه اندازي و پشتيباني را به عهده ميگيرد.
ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۲ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۴:۳۷ توسط volghan hosseini| نظرات (0)

 

 

رونفيله

فست فود زنجيره‌اي رونفيله

فست فود زنجيره‌اي رونفيله با هدف معرفي طعم ايراني غذاهاي فست فودي به ثبت رسيد، رسپي و منوي غذاي فست فودهاي رونفيله توسط بهترين سرآشپزهاي كشور و پس از سال‌ها تحقيق، تنظيم و توسط كارشناسان تغذيه تأييد شده است.

مواد اوليه‌اي كه در خط توليد فست فود رونفيله به‌كار مي‌رود از بهترين توليدكننده‌ها و عرضه‌كننده‌هاي مواد اوليه فست فود، بعد از كنترل كيفيت و تأييد استاندارد، تهيه و در اختيار شعب فست فود رونفيله قرار مي‌گيرد. منوي غذاي رونفيله شامل مرغ سوخاري يا كنتاكي كه با طعم‌دهنده‌ها و رسپي خاص تهيه مي‌شود، انواع پيتزاي ايتاليايي و پيتزاي آمريكايي، انواع برگر با سس مخصوص است. در صورت درخواست جهت اخذ نمايندگي برند فست فود زنجيره‌اي رونفيله، تمامي مراحل راه‌اندازي فست‌فود از مشاوره اوليه و طراحي و اجراي دكوراسيون تا تبليغات و فروش توسط كادر مجرب و حرفه‌اي راه اندازي فست فود انجام خواهد شد. شعب فست فود رونفيله باهدف اتوماسيون و افزايش بهره‌وري توسط پيشرفته‌ترين تجهيزات آشپزخانه فست فود، تجهيز مي‌شوند. استخدام پرسنل فست فود توسط سرآشپزهاي حرفه‌اي انجام مي‌شود و در خصوص نحوه آماده‌سازي غذا، پخت غذا و استفاده و نگهداري از تجهيزات آشپزخانه آموزش مي‌بينند.

درباره برند فست فود زنجيره‌اي رونفيله
منوي غذاي فست فود رونفيله
فهرست شعب فست فود زنجيره‌اي رونفيله

فست فود رونفيله

اعطاي نمايندگي فست فود رونفيله


ادامه مطلب
نوشته شده در ۹ آبان ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۰:۱۸ توسط volghan hosseini| نظرات (0)

راه اندازي فست فود

گروه تخصصي فروش تجهيزات فست فود و راه اندازي فست فود حسيني (IRANHFC) با ارائه خدمات نوين در جهت توسعه صنعت فست فود و غذاي سالم بر پايه دانش آكادميك و سالها تجربه در مشاوره، تجهيز و راه اندازي پروژه‌هاي موفق در سراسر كشور، صفر تا صد پروژه‌هاي راه اندازي فست فود را اجرا ميكند. IRANHFC با راه اندازي فست فودهاي كوچك و بزرگ با بالاترين سطح كيفي به موفقيت هرچه بيشتر مي‌انديشد.

راه اندازي فست فود

راه اندازي فست فود از صفر تا صد

گروه تخصصي فروش تجهيزات فست فود و راه اندازي فست فود حسيني (IRANHFC) در سال ۱۳۸۶ با هدف ارائه خدمات در حوزه فست فود و رستوران تاسيس شد. ايران اچ اف سي پيشرو در ارائه خدمات متنوع و حرفه اي در عرصه راه اندازي فست فود و فروش تجهيزات فست فود است. تمامي مواردي كه براي راه اندازي يك فست فود حرفه اي، كافي شاپ يا رستوران ايتاليايي بايد مورد توجه قرار گيرد توسط گروه اجرا ميشود. گروه تخصصي راه اندازي فست فود و فروش تجهيزات فست فود IRANHFC با توجه به چشم انداز تهيه شده توسط مديريت ارشد گروه (مهندس عباس حسيني) مشاور و مجري در راه اندازي فست فودهاي كوچك و بزرگ، كافي شاپ، رستوران ايتاليايي و رستوران ارگانيك است. نظر به واردات مستقيم تجهيزات فست فود و رستوران و همچنين توليد كالاي مرغوب ايراني، به طور جامع به نيازهاي صنعت فست فود پاسخ داده است. خدمات مشاوره راه اندازي فست فود، سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار در صنعت فست فود و غذا، فروش تجهيزات آشپزخانه صنعتي، پشتيباني از تجهيزات و تأمين مواد اوليه، طراحي دكوراسيون فست فود، طراحي منوي غذاي فست فود و ارزش غذايي آنها، برندسازي و واگذاري نمايندگي فست فودهاي معروف و … از جمله خدمات گروه ايران اچ اف سي در صنعت فست فود و رستوران است ...

مشاوره راه اندازي فست فود 
 

خدمات راه اندازي فست فود

خدمات مشاوره راه اندازي فست فود، سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار در صنعت فست فود و غذا، فروش تجهيزات آشپزخانه صنعتي، پشتيباني از تجهيزات و تأمين مواد اوليه، طراحي دكوراسيون فست فود، طراحي منوي غذاي فست فود و ارزش غذايي آنها، برندسازي و واگذاري نمايندگي فست فودهاي معروف و … از جمله خدمات گروه ايران اچ اف سي در صنعت فست فود و رستوران مي‌باشد.

طراحي دكوراسيون فست فود

دكوراسيون فست فود

طراحي سه بعدي در فضاي ۳DMAX و اجراي تخصصي دكوراسيون فست فود و رستوران توسط تيم مجرب IRANHFC با رزومه درخشان در اين حوزه كه مملو از خلاقيت و افكتهاي زيبا ميباشد، در كنار قيمت تمام شده اقتصادي به فست فودها و رستورانها ارائه ميشود.

طراحي دكوراسيون فست فود

فروش تجهيزات آشپزخانه فست فود

تجهيزات فست فود

واردات تجهيزات با كيفيت از برندهاي معتبر جهاني به همراه تاييديه اداره استاندارد جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي توليد كننده به همراه توليد كالاي با كيفيت ايراني كه توسط مهندسين داخلي انجام ميشود و همراه با گارانتي شايسته براي مشتري ايراني ارئه ميشود.

فروش تجهيزات آشپزخانه فست فود

راه اندازي فست فود از صفر تا صد

راه اندازي فست فود

راه اندازي فست فود فرآيندي است پيچيده كه توسط مهندسين و متخصصين اين حرفه با تخصص هاي گوناگون از صفر تا صد انجام مي گردد.تيم IRANHFC با حضور متخصصين خبره اين صنعت اقدام به ارائه مشاوره هاي تخصصي به كارآفرينان هوشمند مي نمايد.

راه اندازي فست فود از صفر تا صد

طراحي منوي فست فود

تهيه ليست غذاهاي قابل ارائه با توجه به تجهيزات و فضاي موجود، آموزش دستور غذاي مشخص شده در منوي غذاي فست فود، تنظيم رسپي و تعيين گرماژ مواد اوليه غذاهاي منوي فست فود، تعيين برند مواد و معرفي بهترين تامين كننده مواد اوليه فست فود، برآورد قيمت تمام شده هر يك از غذاهاي موجود در منوي فست فود، آموزش و ارائه رسپي برگرها، انواع ساندويچ، سس‌ها، سوخاري و …

آموزش رسپي فست فود

آموزش رسپي فست فود

 
با آزمايش و خطا پيش بريد اگر عمر نوح و گنج قارون داريد يا ...
مشاوره رايگان بگيريد

مشاوره راه اندازي‌ فست‌فود

گروه تخصصي راه اندازي فست فود و فروش تجهيزات فست فود IRANHFC در راستاي ارائه خدمات بهتر به مشتريان با دريافت نمايندگي برندهاي معتبر ماشين آلات از سرتاسر جهان و توليد ملزومات آشپزخانه در داخل كشور در جهت برآورده نمودن نيازهاي اساسي مشتريان مي‌باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر، مشاوره رايگان، خريد تجهيزات و پشتيباني با ما تماس بگيريد

 

نام و نام خانوادگي *

آدرس ايميل *

موضوع *

متن پيام *

 
تلفن تماس
۰۲۱۲۲۳۲۹۴۲۷
 
تلفن همراه
۰۹۱۲۶۰۱۱۹۳۷
 
آدرس ايميل
Info@IranHFC.Org

آدرس دفتر مركزي: تهران خيابان شريعتي بالاتر از سيدخندان خيابان خواجه عبدالله انصاري خيابان ابوذر غفاري شمالي پلاك ۵۰.